16 Jun 2017

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย กับสหรัฐอเมริกา

บทความโดย K. NETNUALYAI

                                ประวัติความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐอเมริกา

 

16 Jun 2017

บทบาทของไทยใน ARF

บทความโดย K. NETNUALYAI

     ไทยมองว่า ARF1 เป็นเวทีสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยที่ไทยและอาเซียนตระหนักดีว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในภูมิภาคโดยลำพัง หากแต่ต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์กับประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น อาเซียนจึงต้องใช้ประโยชน์จาก ARF ในการส่งเสริมให้ประเทศนอกภูมิภาคมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในเรื่องของความมั่นคง ซึ่งอย่างน้อยที่สุด ARF ได้พัฒนาเป็นเวทีที่ประเทศที่เข้าร่วมสามารถใช้ในการเสนอ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่กระ

16 Jun 2017

ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน

บทความโดย K. NETNUALYAI

     ในด้านการเมืองและความมั่นคง1 อาเซียนได้มุ่งเน้นความร่วมมือเพื่อธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคตลอดมา โดยได้มีการจัดทำและผลักดันให้ทุกประเทศในภูมิภาคให้ความสำคัญและยึดมั่นในสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation หรือ TAC) ปี ค.ศ. 1976 ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารที่กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินความสัมพันธ์ในภูมิภาคที่มุ่งเน้นการสร้างสันติภาพและความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ และความร่วมมือระหว่างกัน สนธิสัญญา TAC กำหนดหลักการสำคัญต่าง ๆ ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนยึดถือ ได้แก่ การเคา

16 Jun 2017

กลไกบริหารของอาเซียน

บทความโดย K. NETNUALYAI

    การประชุมสุดยอดอาเซียน1 (ASEAN Summit) เป็นการประชุมระดับหัวหน้ารัฐบาล และเป็นกลไกบริหารสูงสุดของอาเซียนในการกำหนดนโยบาย และแนวทางความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมระหว่างกัน มีกำหนดการประชุมเป็นทางการทุกปี
    การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting: AMM ) เป็นการประชุมประจำปี เพื่อกำหนดแนวทางในระดับนโยบายและทบทวนข้อตัดสินใจ เพื่อมอบนโยบายและโครงการให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดำเนินการต่อไป 

16 Jun 2017

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN )

บทความโดย K. NETNUALYAI

     ความเป็นมา สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีจาก 5 ประเทศ ได้แก่ นายอาดัม มาลิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ สหพันธรัฐมาเลเซีย นายนาชิโช รามอส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นายเอส ราชารัตนัมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และพันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระ

ห้องแสดงภาพ

ติดต่อสอบถาม

คำถามทั่วไป

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการนำบทความไปใช้ประโยชน์

contact@shaibor.com