25 Jun 2017

กรอบความร่วมมือทวิภาคีสำคัญระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

บทความโดย K. NETNUALYAI

     การหารือหุ้นส่วนการเมืองไทย- ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Political Partnership Consultations– JTPPC) 1  ครั้งที่ 2 ที่กรุงเทพฯ เมื่อ 13 ตุลาคม ค.ศ. 2005 เป็นการหารือประจำปีระหว่างปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทยกับรองปลัด กระทรวงการต่างประเทศ.ด้านการเมืองของญี่ปุ่น ปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการประสานช่วงวันหารือที่เหมาะสมสำหรับการหารือครั้งที่ 3 

23 Jun 2017

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น

บทความโดย K. NETNUALYAI

     ในภาพรวม ที่ผ่านมาไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและราบรื่น ความร่วมมือระหว่างกันของทั้งสองประเทศครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ ไทยได้มุ่งกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับญี่ปุ่นให้พัฒนาไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจ (strategic and economic partnership) ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ ล่าสุดคือ นายกรัฐมนตรีโคอิซึมิ ของญี่ปุ่นได้มาเข้าร่วมการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 11 ที่กรุงเทพฯ เมื่อ 20-21 ต.ค.

18 Jun 2017

ความสัมพันธ์ไทย - อเมริกา ในด้านอื่น ๆ

บทความโดย K. NETNUALYAI

                                                ความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจ 

ห้องแสดงภาพ

ติดต่อสอบถาม

คำถามทั่วไป

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการนำบทความไปใช้ประโยชน์

contact@shaibor.com